بازارهای هدف سیکا در بخش ساختمان و صنعت

فروش داخلی سیکا در هفت بازار هدف سازمان دهی شده است: افزودنی های بتن، آب بندی، پوشش بام، کف پوش ها، چسب و درزگیر، ترمیم، تعمیر و مقاوم سازی و صنعت.

شایستگی های اصلی سیکا

یکی از عوامل موفقیت سیکا در بخش تحقیق و توسعه، تمرکز استراتژیک شرکت بر شایستگی های اصلی یعنی اتصال، درزگیری، لرزه گیری، تقویت و محافظت سازه ها در ساختمان ها و صنعت است.

کارکنان سیکا

سیکا به روحیه رقابتی و کارآفرینی کارکنان خود اعتماد دارد و با توجه به صلاحیت افراد، مسئولیت ها را به آنها محول می کند. 

ساختار سازمانی سیکا

ساختار سازمانی سیکا غیر متمرکز است و تیم های مدیریتی در حوزه ها و شعبه های داخلی نقش مهمی ایفا می کنند.

برند سیکا

مشتریان و شرکا در سرتاسر جهان مثلث سیکا را به عنوان نمادی از نوآوری، پایداری و مشارکت می شناسند بر این اساس سیکا متعهد به ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان از طریق عرضه محصولات با کیفیت و خدمات شایسته شده است.

مناطق جغرافیایی سیکا

تفکیک منطقه ای سیکا بر اساس نواحی اقتصادی یکپارچه و ساختارهای زنجیره تامین انجام شده است. مسئولیت هدایت کلان باعث مدیریت یکپارچه از تولید به مصرف می شود.