تیم مدیریت سیکا پارسیان

 

 

مهرشاد پویا

مدیر عامل
ایمیل : pouya.mehrshad@ch.sika.com

آرش علی همتی

مدیر فروش
ایمیل : alihemati.arash@ch.sika.com

مرجان بهرام آبادیان

مدیر تدارکات

ایمیل: bahramabadian.marjan@ch.sika.com