تیم مدیریت سیکا پارسیان

 

 

مهرشاد پویا

مدیر عامل
ایمیل : pouya.mehrshad@ch.sika.com

پدرام صادق

مدیر فروش
ایمیل : sadegh.pedram@ch.sika.com

مرجان بهرام آبادیان

مدیر بازرگانی

ایمیل: bahramabadian.marjan@ch.sika.com

محبوبه حسن زاده

مدیر مالی

ایمیل: hasanzadeh.mahboobe@ch.sika.com