تیم مدیریت سیکا پارسیان

 

 

مهرشاد پویا

مدیر عامل
ایمیل : pouya.mehrshad@ch.sika.com

پدارم صادق

مدیر فروش
ایمیل : sadegh.pedram@ch.sika.com

مرجان بهرام آبادیان

مدیر تدارکات

ایمیل: bahramabadian.marjan@ch.sika.com