مراکز فناوری سیکا

تحقيقات سازمان‌يافته مركزي، محصولات پذيرفته شده منطقه‌ای

نيروهاي محركه براي تحقيق و توسعه (R&D) داراي چندين بخش هستند: از یک طرف، روندهای جهاني تاثير زيادي بر تحقيقات ما دارند. براي مثال می‌توان به تمايل مستمر برای توسعه ی روش‌های كارآمدتر ساخت و ساز، تقاضا براي مواد ساختماني با مصرف كمِ انرژي، يا لزوم كاهش وزن در ساخت وسايل نقليه اشاره كرد. از طرف ديگر، به واسطه تفاوت‌هایی كه در ویژگی‌های صنعت ساختمان‌سازي در مناطق مختلف وجود دارد، محصول بايد با كاربرد و شرايط مورد نياز سازگاري داشته باشد.

استراتژی تحقيق و توسعه سيكا شامل اجزای متمركز و غيرمتمركزي می‌شود كه مكمل يكديگر هستند. برنامه‌های تحقيقاتي بلند مدت، ارائه خدمات تحليلي و مديريت تحقيق و توسعه در كل گروه سيكا از طريق تحقيقات سازمان‌يافته مركزي انجام می‌شوند. مؤلفه دوم در استراتژی تحقيق و توسعه، سازگاري و پذيرش منطقه‌ای محصولات، راه حل ها و کاربردها است. مراكز فناوري در آمريكا، اروپا و آسيا به اين موضوع می‌پردازند.

مراكز پشتيباني منطقه‌ای، كه نزديكي بيشتري با مشتريان دارند، براي تطبيق محصولات سيكا با شرايط محلي و نيازهاي مشخص مشتري، با مراكز فناوري همكاري می‌کنند. اين مراكز پشتيباني، مسئوليت يافتن مواد اوليه محلي مناسب براي بهينه كردن قيمت توليد محصول در منطقه خود را نيز بر عهده دارند.

 

بيست مركز فناوري در آمريكا، آسيا و اروپا

 

تحقيق و توسعه سازمان‌يافته مركزي

 •  برنامه‌های تحقيقاتي بلند مدت
 •  تهيه طرح زيربنايي محصول
 •  خدمات مربوط به آزمايش و تحليل نتايج
 • خدمات مربوط به حق مالكيت معنوي (IPR)
 •  مديريت تحقيق و توسعه
 •  واحد تحقيق براي تمام كاربردها و فناوری‌ها

 شش واحد توسعه براي بازارهاي هدف:

 • افزودنی های بتن
 • تعمیر، ترميم و مقاوم سازی
 •  كف‌پوش ها و پوشش های صنعتی
 •  پوشش بام
 •  آب‌بندي
 •  چسب ها و درزگیرها
 •  صنعت

 

تحقيق و توسعه منطقه‌ای/ محلي

 •  تطبيق دادن محصولات، راه حل ها و كاربردها با نيازهاي محلي
 •  تخصص منطقه‌ای و نزديكي به بازارها
 •  تحقيق و توسعه مركزی براي تبادل فناوری، پشتيبانی از معرفي محصول و آموزش شيميدان‌های محلي

مرکز فناوری سایک، پرستون، انگلستان

 

مرکز فناوری سیکا – سویس