کمپین ارزش بیشتر، تاثیر کمتر

دوستان عزيز سيكا،

چشم‌انداز بلند مدت سيكا به توسعه تجارت و قبول مسئوليت در قبال تمام ذينفعان شركت اختصاص دارد. از جمله موفقیت‌های شركت در زمينه دستيابي به پايداري این است كه توانسته‌ایم با تاثير كمتر بر محيط زيست، ارزش بيشتري را براي ذينفعان خود ايجاد كنيم.

ارزش بيشتر، تاثير مخرب كمتر

سيكا متعهد به توسعه پايدار است و مسئوليت توليد محصولات پايدار را براي بهبود بازده ماده، آب و انرژي در صنايع ساخت و ساز و حمل و نقل پذيرفته است. تلاش سيكا بر اين است تا از طريق عرضه محصولات، سیستم‌ها و راه حل‌ها در طول زنجيره تأمین و تمام طول عمر محصولات خود، براي تمام ذينفعان شركت ارزش آفريني كند. اين ارزش آفريني بسيار مهم‌تر از اثرات مربوط به توليد، توزيع و مصرف است.

«ايجاد و ارتقاي ارزش و در عين حال كاهش اثرات مخرب» از جمله اهداف سيكا هستند. در استراتژی سيكا، پايداري كاملا با تمام فرايندهاي تجاري شركت تلفيق شده است تا باعث حفظ مزاياي رقابتي شركت شود. سياست داخلي شركت بر اين اصل استوار است كه پايداري را از طريق برنامه‌های خود در زمينه بازدهي و ايمني گسترش دهد و از اين طريق، پيشرفت بيشتري در زمينه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي حاصل شود.

ارزش بيشتر براي تمام ذينفعان سیکا

سيكا از طريق محصولات، سیستم‌ها و راه حل‌های خود به دنبال ايجاد منافع بيشتر براي تمام ذينفعان شركت است. افزایش اين منافع به اندازه ی کاهش پيامدهاي منفي مربوط به فرايند توليد و مصرف منابع، مهم است. استراتژی صحيح و ايجاد اعتماد به همراه تعهد و فداكاري تمام كاركنان از جمله اركان موفقيت سيكا به شمار می‌آیند. روحيه سيكا با مجموعه‌ای از پنج اصل و ارزش مترادف است كه هویت شركت را تشكيل می‌دهند: اولويت با مشتري، شجاعت در نوآوري، پايداري و تمامیت اخلاقی، تفویض اختيار و احترام و مديريت دستاوردها.

پايداري هميشه بخشي از هويت ما بوده است. ما متعهد به اندازه‌گيري، ارتقاء، گزارش‌دهي و برقراري ارتباط مداوم در زمينه ارزش آفريني پايدار هستيم. عبارت «ارزش بيشتر- تاثير كمتر» به تعهد سيكا، در زمينه افزايش ارزش محصولات و سهم نسل كنوني و نسل‌های آينده، اشاره دارد.

ارزش آفريني سیکا

سيكا خود را متعهد به اندازه‌گيري، بهبود، ارائه گزارش و برقراري ارتباط مداوم در زمينه ارزش آفريني پايدار می‌داند. «ارزش بيشتر، تاثير كمتر» به تعهد سيكا در خصوص افزايش ارزش محصولات و سهم تمام ذينفعان و در عين حال كاهش ريسك و مصرف منابع اشاره دارد.

شش هدف استراتژیک سيكا بر عملكرد اقتصادي، راه حل‌های پايدار، جامعه/ انجمن‌های محلي، انرژي، آب/ پسماند و ايمني شغلي تمركز دارند. پايداري يكي از اركان سيكا براي استفاده از مزاياي رقابتي به نفع تمام ذينفعان شركت است.

عملكرد بر پايه واقعیت

ایجاد ارزش پایدار سیکا مبتنی بر واقعیت است. كمپين «ارزش بيشتر، تاثير كمتر» بر پروژه‌های تاييد شده در شش حوزه استراتژیک تكيه دارد و بيانگر تعهد ما و چشم‌انداز بلند مدت ما است.

تعيين مسير در راستای استراتژی و بهره‌مندي از دستاوردها

استراتژی پايداري سيكا ثابت شده است: افزايش 15 درصدي بازده انرژي در طي سال‌های 2014 و 2015 در مقايسه با سال 2013 نشان می‌دهد كه سيكا در مسير درستي قرار دارد. مصرف آب به ازاي هر تن فروش در همين دوره به ميزان 43% كاهش يافته و به 0.41 متر مكعب رسيده است. سرمايه گذاری‌های شركت در پروژه‌های مختلف در زمينه بازده انرژي و آب در سرتاسر جهان به بار نشسته است. از سال 2013، پسماند به ميزان 3.3 درصد كاهش يافته است. آمار تعداد حوادث شغلي، با اتلاف زمان كاري بيش از يك روز، هر سال حدود 10% كاهش نشان می‌دهد.

پايداري در تمام سازمان گسترش يافته است. در اين ارتباط، كاركنان زيادي با سابقه طولاني در اختيار داريم. سيكا دوره‌های آموزشي داخلي و خارجي را به عنوان ابزار توسعه‌ای مهم براي بيش از 18000 كارمند خود برگزار می‌کند.  در سال 2017، سيكا حدود 10.7 ميليون فرانك سوييس براي توسعه نيروي كاري هزينه كرده است (سال قبل: 9.9 ميليون فرانك سوييس). و هدف از اين کار این بوده كه هر كارمند حداقل 10 ساعت در سال آموزش ببيند. در سال 2017، اين عدد به 12.4 ساعت رسيد.