اهداف کمپین

سيكا شركتی بر پایه فناوري است و بيش از 100 سال با موفقيت به فعاليت خود ادامه داده است. از آغاز كار، پايداري از عناصر اصلي استراتژی شركت، اكثر سهامداران و خانواده بنيانگذار شركت بوده است.

با مشورت ذينفعان داخلي و خارجي، سيكا شش شاخص هدف را با بيشترين اثر ممكن تعريف كرده است.

ارزش بیشتر

عملكرد اقتصادي

موفقيت ما اثر مستقيم بر منافع تمام ذينفعان دارد.

هدف پنج ساله: سود عملياتي (EBIT) 14 تا 16 درصد از فروش خالص

راه حل های پايدار

ما جايگاه اول را در اين صنعت داريم و در ارائه انواع محصولات، سیستم‌ها و خدماتِ پایدار پيشگام هستيم.

هدف پنج ساله: تمام محصولات جديد با توجه به فرآیند توسعه محصولِ سیکا ارزيابي شوند.

انجمن‌های محلي و فعالیت های اجتماعی

ما براي مشتريان، انجمن‌ها و جامعه، اعتمادسازي و ارزش آفريني می‌کنیم.

هدف پنج ساله: 5% پروژه ی بيشتر در سال

تاثیر مخرب کمتر

انرژي

ما منابع و هزینه‌ها را به دقت مديريت می‌کنیم.

هدف پنج ساله: كاهش 3% مصرف انرژی به ازاي هر تن در هر سال

آب/ پسماند

ما بازده آب و ماده را افزايش می‌دهیم.

هدف پنج ساله: كاهش 3% مصرف آب و تولید پسماند به ازاي هر تن در هر سال

ايمني شغلي

كاركنان شركت محل كار خود را به سلامت ترك می‌کنند.

هدف پنج ساله: كاهش 5 درصدي حوادث در هر سال