فعال کننده های Sika® Aktivator

Sika® Aktivator-100

افزایش دهنده چسبندگی برای سطوح مختلف

مشخصات فعال کننده Sika® Aktivator-100 :

Sika® Aktivator-100 ماده فعال کننده برای بهبود چسبندگی است. برای آماده سازی سطوح قبل از استفاده از چسب‌های پلی اورتان مختلف سیكا طراحی شده است.

Sika® Aktivator-100 چسبندگی بر روی سطوحی مانند شیشه، شیشه دارای پوشش سرامیكی، سطح برش خورده چسب پلی اورتان قبلی در تعویض شیشه اتومبیل، پنجره‌های از پیش چسب خورده، و رنگ‌ها را بهبود می‌دهد.

Sika® Aktivator-205

آماده سازی سطوح غیرمتخلخل

مشخصات پاک کننده و فعال کننده Sika® Aktivator-205:

Sika® Aktivator-205 محلول الكلی پاک کننده و فعال کننده است كه برای فعالسازی سطوح قبل از اتصال و درزگیری با محصولات سیكا طراحی شده است. Sika® Aktivator-205 برای فعال كردن سطوح غیرمتخلخل فلزات، پلاستیک‌ها، شیشه لعابدار (سرامیک‌ها) و سطوح رنگ شده استفاده می‌شود.

Sika® ADPrep

ماده آماده سازی سطح برای چسب‌های®SikaFast

مشخصات آماده سازهای ®SikaFast:

Sika® ADPrep برای آماده سازی سطوحی مانند فلزات و پلاستیک‌ها و به منظور بهبود چسبندگی چسب®SikaFast بر روی این سطوح استفاده می‌شود.

برگه اطلاعات فنی محصولات