تفنگ تزریق با هوای فشرده سیکا

Sika® BLP 400 / Sika® BLP 600

تفنگ هوای فشرده برای بسته‌های سوسیسی

مشخصات

تفنگ هوای فشرده با تنظیم پیوسته و پیستون مخصوص برای به حداقل رساندن ته مانده داخل تفنگ و استفاده از چسب‌ها و درزگیرهای سیكا در سوسیس های 400 میلی لیتری (Sika® BLP 400) یا 600 میلی لیتری (Sika® BLP 600)