لیست محصولات سیکا در تعمیر و نگهداری خودرو

SikaTitan® SOLO

چسب تعویض شیشه جلوی خودرو با اجرای آسان

(ناموجود)

®Sikagard

پوشش های محافظتی در برابر خوردگی، ضربات سنگ ریزه و از بین بردن لرزش و صدا

  • Sikagard®-6440
  • Sikagard®-6470 / S
  • Sikagard®-6060 / S
  • Sikagard®-6682

(ناموجود)

PowerCure technology

تکنولوژی چسب شیشه پاورکیور

(ناموجود)