اعتراض شركت سرمايه‌گذاري شنكر- وينكلر به برخي تصميمات مجمع عمومي ساليانه 2017

مجمع عمومي ساليانه (AGM) 2017

سيكا مطلع شده است كه شركت سرمايه‌گذاري شنكر- وينكلر (SWH) به برخي تصميمات مجمع عمومي ساليانه سيكا در 11 آوريل 2017 اعتراض كرده است. طي مصوبه‌ای، SWH به انتخاب مجدد مونيكا ريبار و همچنين پائول هالگ، دانيل سائوتر، اولريش سوتر، و كريستوف تابلر به عنوان اعضاي هيئت مديره و همچنين عدم انتخاب جكوييس بيشاف به عنوان عضو هيئت مديره به شدت اعتراض كرد.

طبق رأي دادگاه ايالتي زوگ در 27 اكتبر 2016، محدوديت حق رأي SWH براي انتخاب هيئت مديره در مجمع عمومي ساليانه 2015، به موجب محدوديت واگذاري سهام (بند 4 اساسنامه سيكا)، قانوني بوده است و ادعاي SWH كاملا رد شد. SWH نيز دادخواستي را عليه رأي دادگاه ايالتي تنظيم كرد.

دادگاه عالي زوگ در مورد اين دادخواست تصميم خواهد گرفت. دو اعتراض ديگر نيز توسط SWH به دادگاه ايالتي زوگ، در مورد برخي انتخاب‌ها در مجموع عمومي فوق‌العاده در 24 جولاي 2015 و مجمع عمومي ساليانه در 12 آوريل 2016، ارجاع شده است.