تولید بتن آماده با محصولات سیکا

تولید بتن آماده (Ready Mix Concrete)

افزودنی‌های كاهنده آب

سيكا انواع روان کننده‌، فوق‌روان‌کننده‌، ابر روان کننده و تقویت‌کننده‌ کارایی بتن، مانند کاهنده‌هاي آب، سيكاپلاستيمنت (®Sika®Plastiment) يا سيكاپلاستوكريت (®Sika®Plastocrete)، کاهنده‌های قوي آب، سيكامنت (®Sikament) يا سيكاويسكوكريت (®Sika®ViscoCrete) و يا افزودنی‌های تقویت‌کننده کارایی بتن، سيكا ويسكوفلو (®SikaViscoFlow)، را عرضه می‌کند.

افزودنی‌های کنترل‌کننده گيرش

شرايط كاري مورد نياز از نظر کارایی و ايجاد مقاومت اوليه در بتن را می‌توان با كمك دیرگیر سیکا، سيكاتارد (®SikaTard) و انواع زودگیر‌ سیکا، سيكارپيد (®SikaRapid) تغيير داد.

افزودنی‌های تقویت‌کننده دوام

دوام بتن از ویژگی‌های مهم آن به حساب می‌آید. محصولات متنوعِ سیکا مانند سيكا كنترل (®SikaControl)، سيكافوم (®SikaFume) و يا سيكافروگارد (®Sika® FerroGard) دوام بتن را تقويت می‌کنند.

ملزومات بتن

سایر محصولات بخش بتن سیکا براي تكميل سبد محصولات ارائه می‌شوند: از روغن قالب بتن، سيكاسپارول(®Sika® Separol)، مواد عمل‌آور بتن، سيكاآنتي‌سل(®Sika® Antisol) تا دیرگیرهاي سطحي، سيكاروگاسل(®Sika® Rugasol).