مجمع عمومي ساليانه 2017- حمايت قوي از سهامداران

سيكا AGM 2017

تصويب پيشنهادات مهم هيئت مديره

پيرو تحليل دقيق و اعمال محدوديت واگذاري به موجب بند 4 اساسنامه شركت، هيئت مديره سيكا تصميم گرفت تا حق رأي سهام ثبت شده شركت سرمايه‌گذاري شنكر- وينكلر (SWH) در مجمع عمومي ساليانه امروز را به 5% كل سهام ثبت شده محدود كند. اين محدوديت براي منافع شركت و به منظور حفظ وضعيت كنوني، مطابق تصميم دادگاه ايالتي زوگ، گرفته شد تا تمام مسايل قانوني مورد منازعه مسير عادي خود را طي كنند. حق رأي SWH در موارد مطرح شده زير نيز محدود شد:

•  راي گيري درباره انتخاب مجدد مونيكا ريبار، پائول هالگ، فريتز فن ديك، دانيل سائوتر، اولريش سوتر، و كريستوف تابلر (بند 1-4 دستور جلسه)

•  راي گيري درباره پيشنهاد ديگر SWH در خصوص انتخاب جكوييس بيشاف براي عضويت در هيئت مديره

•  راي گيري درباره انتخاب رئيس هيئت مديره (بند 2-4 دستور جلسه)

•  راي گيري درباره انتخاب مجدد در كميته انتصاب و دستمزد، بجز اورس بوكارد (بند 3-4 دستور جلسه)

حق راي SWH براي ساير موارد محدود نشدند.

در مجمع عمومي ساليانه، سهامداران پيشنهادات مهم هيئت مديره را تاييد و از توصیه‌های آن استقبال كردند. موارد زير نيز تصويب شدند:

گزارش‌های مالي ساليانه و گزارش‌های مالي تلفيقي سال 2016 تاييد شدند. سهامداران به سود سهام ناخالص 96 فرانك سوييس براي هر سهم بي‌نام و 16 فرانك سوييس براي هر سهم ثبت شده راي دادند كه 1/23% افزايش را نسبت به توزيع سود سهام سال قبل نشان می‌دهد.

برخلاف اورس بوكارد، ويلي ليما و يورگن تينگن، اعضاي مستقل هيئت مديره يعني مونيكا ريبار، پائول هالگ، فريتز فن ديك، دانيل سائوتر، اولريش سوتر، و كريستوف تابلر از مسئوليت خود عزل نشدند، اما مديريت گروه عزل شد.

سهامداران تمام اعضاي قبلي هيئت مديره را دوباره انتخاب كردند و پائول هالگ براي يك سال ديگر به رياست هيئت مديره برگزيده شد. جكوييس بيشاف، كانديداي پيشنهادي SWH، در هيئت مديره انتخاب نشد. فريتز فن ديك، اورس بوكارد و دانيل سائوتر دوباره براي كميته انتصاب و دستمزد انتخاب شدند. ارنست و يانگ دوباره به عنوان حسابرس و جاست ويندلين دوباره به عنوان نماينده مستقل انتخاب شدند.

در يك راي گيري مشورتي اختياري، سهامداران گزارش حقوق و دستمزد سال 2016 را تاييد نكردند. آن‌ها حقوق و دستمزد هيئت مديره را براي دو دوره تصدي قبلي و دوره تصدي تا مجمع عمومي بعدي را تاييد نكردند. اما اين مساله بر تعهد هيئت مديره به شركت تاثيري نخواهد گذاشت. هيئت مديره تمام حقوق مربوط به ادعاهاي خود را محفوظ می‌داند. پيشنهاد هيئت مديره در خصوص حقوق و دستمزد آينده مديريت گروه به تصويب رسيد.