متعهد به توسعه پايدار جهاني

استراتژی

استراتژ پايداري 2018-2014 نتايج مثبتي به همراه آورده است. در دو سال اول اين استراتژی، سيكا به پنج هدف از شش هدفي دست يافته است كه جنبه‌های اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي تجارت را در بر می‌گیرند. سيكا ارزش بيشتري را براي سهامداران خود با تاثير زيست محيطي كمتر فراهم آورده است.

ارزش بيشتر براي سهامداران

عبارت ابتكاري سيكا با مضمون «ارزش بيشتر، تاثير كمتر»، شش حوزه هدف پايداري را در قالب يك مفهوم واحد می‌گنجاند و با تمام تعهدات و اهداف ارزش آفريني سيكا در دوره دو ساله 2014/ 2015 مطابقت دارد. سود عملياتي 12.3% افزايش يافت كه بيانگر عملكرد اقتصادي بسيار خوب شركت است.

تمام پروژه‌های خدماتي، سیستم‌ها و محصولات جديد از طريق «فرايند توسعه محصول» ارزيابي شده‌اند و تمام پروژه‌های مهم محلي به سرانجام رسیده‌اند. تعداد پروژه‌هایی كه جوامع محلي از آن‌ها بهره می‌برند، 50% افزايش يافته است.

یان ینيش، مديرعامل سيكا: «سيكا چشم انداز بلند مدتي در زمينه توسعه تجارت خود در نظر گرفته است و با مسئوليت در قبال تمام سهامداران عمل می‌کند. ما به دستاوردهاي پايدارمان و اين حقيقت، كه ارزش بيشتري را براي سهامداران خود با تاثير زيست محيطي كمتر حاصل کرده‌ایم، افتخار می‌کنیم.»

تعيين مسير توسط راهبرد، بهره‌مندي مردم از دستاوردها

تعهد سيكا مبني بر تداوم اندازه گيري، ارتقاء، گزارش‌دهي و ارزش آفريني پايدار كاملا در سازمان و بين 17 هزار نيروي كاري جا افتاده است.

دوره‌های آموزشي داخلي و خارجي براي توسعه بيشتر شركت اهميت زيادي دارند. سيكا حدود 11.1 ميليون فرانك سوييس براي توسعه نيروي كاري هزينه كرده است و حدود 12 ساعت آموزش به تمام كاركنان در سال 2015 ارائه كرده است.

تعدد پروژه‌ها در تمام حوزه‌ها

سيكا پروژه‌های جديدي را در تمام حوزه‌های هدف در سرتاسر جهان آغاز كرده است و اين گواهي است بر آنچه شركت می‌تواند با راهكار پايداري خود به آن دست يابد. شركت در پروژه‌ها و ابداعاتي مشاركت می‌کند كه موجب توسعه پايدار جوامع محلي در سرتاسر جهان می‌شوند. به عنوان عضوي از معاهده جهاني سازمان ملل، شركت متعهد به توسعه پايدار جهاني است. سيكا بر سر يكپارچگي مصالحه نمی‌کند و استانداردهاي اخلاقي بالايي را در كار خود لحاظ می‌کند. استانداردها و قوانين رفتاري شركت و كاركنان آن در «نظام‌نامه اخلاقي» سيكا تعريف شده‌اند.

شش هدف پايداري

سيكا شش حوزه هدف را با بيشترين ظرفيت تعريف كرده است. اين حوزه‌ها، جنبه‌های اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي تجارت را در بر می‌گیرند.