لیست محصولات افزودنی بتن سیکا

Sika® Viscocrete® -3010 IR

Sika® Viscocrete® -3010  IR

فوق روان کننده بتن با کارایی بالا

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3110 IR

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن با کارایی بالا

Sika® ViscoCrete® -5110 IR

فوق روان کننده بتن با کارایی بالا و حفظ خاصیت روانی

Sika® ViscoCrete®-5112 IR

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب با کارایی بالا

Sika®Plast®-1500 IR

روان کننده و کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika® Plastiment® PR -400 IR

روان کننده بتن با رویکرد اقتصادی

Sika® Plastiment® PR -250 IR

روان کننده بتن با رویکرد اقتصادی
(جدید)

Sika® Plastocrete®-101 IR

افزودنی آب بند کننده بتن
(جدید)

Sika® Aer IR

حباب زا (حباب ساز) بتن

SikaRapid®-101 Antifreeze IR

ضدیخ بتن