لیست محصولات سیکا در بخش انرژی های تجدید شونده

SikaForce®-7780

تركیب انعطاف پذیر یكسان ساز و پركننده درزهای اتصال

(ناموجود)

SikaForce®-7800

پركننده سطح و چسب ساختاری زودگیر

(ناموجود)