آب بندی عرشه پل‌ها با محصولات سیکا

آب‌بندی عرشه پل بتني با روکش آسفالت ریخته شده داغ

آب‌بندی عرشه پل بتني با روكش آسفالت ریخته شده داغ با استفاده از محصولات پلي یورتان و پلي اوره مايع سيكالستيك 800 (Sikalastic®-800).

آب‌بندی عرشه پل بتني با روکش رولی

آب‌بندی عرشه پل بتني با روکش آسفالت رولی با استفاده از محصولات پلي یورتان و پلي اوره مايع سيكالستيك 800 (Sikalastic®-800).

دانلود بروشور آب بندی عرشه پل – سیکا