لیست محصولات افزودنی بتن سیکا

Sika® Viscocrete® -3010 IR

Sika® Rapid ® 1-IR

زودگیر کننده فصل سرما (ضدیخ)

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3010 IR

Sika® ViscoCrete ® 3010s IR

فوق روان کننده بتن با کارایی بالا

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3010 IR

Sika® ViscoCrete ® 4100

فوق روان کننده بتن با کارایی بالا

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3010 IR

Sika® ViscoCrete ® 7710

فوق روان کننده بتن با کارایی بالا

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3010 IR

Sika® Plast ® 280 MT IR

روان کننده بتن با کارایی بالا

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3010 IR

Sika® Viscocrete® -3010  IR

فوق روان کننده بتن با کارایی بالا

(جدید)

Sika® Viscocrete® -3110 IR

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن با کارایی بالا

Sika® ViscoCrete® -5110 IR

فوق روان کننده بتن با کارایی بالا و حفظ خاصیت روانی

Sika® ViscoCrete®-5112 IR

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب با کارایی بالا

Sika®Plast®-1500 IR

روان کننده و کاهنده آب بتن با کارایی بالا

Sika® Aer IR

حباب زا (حباب ساز) بتن

SikaRapid®-101 Antifreeze IR

ضدیخ بتن

Sika®ViscoCrete®-1010 IR

روان کننده

Sika®ViscoCrete®-2010 IR

فوق روان کننده

Sika®ViscoCrete®-4400 IR

فوق روان کننده

Sika®ViscoCrete®-5500Z IR

فوق روان کننده