لیست محصولات افزودنی های بتن (سفارشی)

Sika®-4a

آنی گیر مایع

نا موجود

Sika® Antisol® E-10

مایعی با پایه پارافینی برای جلوگیری از دست رفتن آب بتن

(ناموجود)

Sika® Separol® FP-15

روغن قالب بتن با خاصیت ضد خورندگی

(ناموجود)