ساختار سازمانی سیکا

ساختار سازماني سيكا غیر متمرکز است و تیم‌های مديريتي در مناطق و شعبه های داخلي نقش اصلي را ايفا می‌کنند این شركت مشتري مدار است و ساختار مديريت مسطح و سنتي دارد.

سيكا فعالیت‌های جهانی خود را با توجه به كشورهايي انجام می‌دهد كه به مناطق مختلف با وظايف مديريتي در مرزهای مشخص دسته بندي شده‌اند.

تقسيم بندي منطقه‌ای سيكا بر اساس مناطق اقتصادي مشابه و ساختارهاي زنجيره تأمین انجام می‌شود. مسئوليت هدايت كلان باعث مديريت يكپارچه از توليد تا فروش می‌شود. بخش فروش سيكا به هفت بازار هدف توجه دارد: افزودنی های بتن، آب‌بندي، پوشش بام، كف‌پوش های صنعتی، چسب ها و درزگیرها، تعمیر، ترميم و مقاوم سازی و صنعت. اين توزيع بازار به سيكا این امكان را می‌دهد تا تمركز بيشتري بر مشتري داشته، پشتيباني فني خود را بهينه كند و فعالیت‌های تحقيق و توسعه خود را بر نيازهاي بازار متمركز كند.

مديريت يكپارچه، سلسله مراتب مسطح

ما براي توسعه شركت، چشم‌انداز بلند مدت را در نظر می‌گیریم. رابطه ما با مشتريان، كاركنان و ساير افراد ذينفع بر اساس احترام و مسئوليت‌پذيري شكل می‌گیرد. سيكا با تمركزي قوي بر ايمني، كيفيت، حفاظت از محيط زيست، برخورد منصفانه، مسئوليت اجتماعي، رشد پايدار و ارزش آفريني به فعاليت خود ادامه می‌دهد.